პეტიციები

მიუსაფარ  ცხოველთა თავშესაფარი -აბაშაში

მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი -აბაშაში

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 86-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, პეტიციის წარდგენის უფლება აქვს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 1%-ს. 2022 წლის 21 ივნისის მდგომარეობით აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 20013 ამომრჩეველი. პეტიციის წარდგენის უფლება აქვს 201 ამომრჩეველს. წარმოდგენილია პეტიცია თანდართული 244 ამომრჩევლის ხელმოწერით. შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე შემოწმებულ იქნა წარდგენილი სიის 20%-ის ნამდვილობა ანუ შემოწმებულ იქნა 49 ამომრჩევლის ხელმომწერის ნამდვილობა. შემოწმების შედეგად გაბათილდა 25 ხელმოწერა. დარჩენილია 219  ამომრჩევლის ხელმოწერა, რომელიც საკმარისია პეტიციის დასარეგისტრირებლად.

 

ნათია ხინტკირია