პეტიციები

მოქალაქეთა ხელსაყრელი მობილობის უზრუნვეყოფა ქედის მუნიციპალიტეტში

მოქალაქეთა ხელსაყრელი მობილობის უზრუნვეყოფა ქედის მუნიციპალიტეტში

2021 წლის 29 ოქტომბრის N38 განკარგულებით ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ცნობად მიიღო ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში მოქალაქე მარია ბარამიძის პეტიციის შესახებ,რომელიც შეეხებოდა ,,მოქალაქეთა ხელსაყრელი მობილობის უზრუნველყოფას ქედის მუნიციპალიტეტში."

მუნიციპალიტეტის მერიამ განიხილა მოქალქე მარია ბარამიძის მიერ, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი ელექტრონული პეტიციაში დასმული საკითხი და განმარტა, რომ გასათვალისწინებელია იმ მგზავრთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რომლებიც მგზავრობენ სოფლებიდან დაბის მიმართულებით. საწყის ეტაპზე შესაძლებელი იქნება მოხდეს ბიუჯეტიდან შესაბამისი შესყიდვის განხორციელება პროგრამულად, კერძოდ: შერჩეული უნდა იქნას რამოდენიმე სოფელი, სადაც მგზავრთა რაოდენობა შედარებით მაღალია სამუშაო დღეებში. დაქირავებული ტრანსპორტით მგზავრების გადაყვანა შეიძლება მოხდეს სოფლებიდან ცენტრალურ გზამდე, რომლის ხარჯები დაიფარება პროგრამიდან ისე როგორც, ეს ხდება სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების დროს და ხარჯები იქნება მიზერული, რისი დაფინანსებაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შესაძლებელი იქნება.

მარია ბარამიძე
დაბის ტერიტორიაზე პროფესორ ვახტანგ პაპუნიძის ბიუსტის დადგმა

დაბის ტერიტორიაზე პროფესორ ვახტანგ პაპუნიძის ბიუსტის დადგმა

მიმდინარე წლის 28 დეკემბრის N48 განკარგულებით ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო გადაწყვეტილება მოწონებული იქნას „დაბის ტერიტორიაზე პროფესორ ვახტანგ პაპუნიძის ბიუსტის განთავსების შესახებ“ ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილი პეტიცია და ეთხოვოს მოქალაქე ბესიკ ბერიძეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით იხელმძღვანელოს „ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 6 ნოემბრის №25 დადგენილებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

ბესიკ ბერიძე
ააიპ ქედის სასპორტო სკოლის საჭიდაო დარბაზზე გურამ ჯიჯავაძის სახელის მინიჭების შესახებ

ააიპ ქედის სასპორტო სკოლის საჭიდაო დარბაზზე გურამ ჯიჯავაძის სახელის მინიჭების შესახებ

2019 წლის 20 ნოემბრის  მაისის N53 განკარგულებით ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო გადაწყვეტილება ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლის საჭიდაო დარბაზს (ს/კ №21.03.35.040; შენობა-ნაგებობის საერთო ფართი: 303.87 კვ.მ.) მიენიჭოს - ,,გურამ ჯიჯავაძის სახელობის ქედის საჭიდაო დარბაზი“-ს სახელი.

გენადი ბერიძე
ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრის კეთილმოწყობისა და მცირე სკვერის გაკეთების შესახებ

ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრის კეთილმოწყობისა და მცირე სკვერის გაკეთების შესახებ

2019 წლის 25 იანვრის N4 განკარგულებით ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ცნობად მიიღო ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში მოქალაქე დავით ანანიძის პეტიციის შესახებ,რომელიც შეეხებოდა „ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრის კეთილმოწყობისა და მცირე სკვერის გაკეთებას“.

მუნიციპალიტეტის მერიამ განიხილა მოქალქე დავით ანანიძის (მცხოვრები დაბა ქედა, რუსთაველის ქუჩა N13 ბინა 7) მიერ, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი ელექტრონული პეტიცია ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრის კეთილმოწყობისა და მცირე სკვერის გაკეთების თაობაზე და მიიღო გადაწყვეტილება მოქალაქეთა მოთხოვნის საფუძველზე დაიგეგმოს ელექტრონული პეტიციის შესასრულებლად შესაბამისი სამუშაოები, რისთვისაც 2019 წლის 17 იანვარს გამოცხადებული იქნა ტენდერი (NAT190000941) საჭირო პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის შესყიდვის მიზნით. სატენდერო პროცედურის დასრულება მოხდება 2019 წლის 25 მაისამდე, რის შემდგომ გაფორმდება ხელშეკრულება გამარჯვებულ პრეტედენტთან და ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი თვის ვადაში მის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად გამოცხადებული იქნება ტენდერი
დაგეგმილი სამუშაოების შესყიდვის მიზნით. სატენდერო პროცედურის დასრულებისათვის საჭირო დროის გათვალისწინებით 2019 წლის მეორე ნახევარში მოხდება სამუშაოების დასრულება და ზვარის თემის ცენტრში აშენებული იქნება ახალი მცირე სკვერი, რომლის შესყიდვა მოხდება ბიუჯეტში პარკებისა
და სკვერების კეთილმოწყობისათვის გამოყოფილი ხარჯებიდან.

 

დავით ანანიძე